Fundusze Europejskie: Program regionalny
Województwo Świętokrzyskie
Europejskie Fundusze Społeczne
"Aktywna integracja społeczno-zawodowa szansą na sukces uczestników CIS w Kostkach Dużych"

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

Numer i nazwa Osi priorytetowej: RPSW.09.00.00 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem

Numer i nazwa Działania: RPSW.09.01.00 Aktywna integracja zwiększająca szanse na zatrudnienie (projekty konkursowe)

Opis projektu

 

 

NAZWA PROJEKTU: Aktywna integracja społeczno-zawodowa szansą na sukces uczestników CIS w Kostkach Dużych

OKRES REALIZACJI PROJEKTU: 2019-01-01 - 2020-07-31

INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA: Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego

Typ operacji w ramach naboru: 1. Kompleksowa i zindywidualizowana aktywizacja społeczno – zawodowa
wykorzystująca w zależności od potrzeb elementy aktywizacji edukacyjnej, społecznej i zawodowej, obejmująca
następujące działania: a) reintegrację społeczną i zawodową realizowaną przez Warsztaty Terapii Zajęciowej (WTZ),
Zakłady Aktywności Zawodowej (ZAZ), Kluby Integracji Społecznej (KIS) i Centra Integracji Społecznej (CIS);

WARTOŚĆ PROJEKTU: 1 127 157,50 zł

BIURO PROJEKTU: STOWARZYSZENIE ,,NADZIEJA RODZINIE''

ul. Karczówkowska 36,

25-711 Kielce,

Telefon: 41 366 94 03,

Adres e-mail: sekretariat@nadziejarodzinie.org.pl

Osoba do kontaktów: Daria Szczepańczyk