Fundusze Europejskie: Program regionalny
Województwo Świętokrzyskie
Europejskie Fundusze Społeczne
"Aktywna integracja społeczno-zawodowa szansą na sukces uczestników CIS w Kostkach Dużych"

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

Numer i nazwa Osi priorytetowej: RPSW.09.00.00 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem

Numer i nazwa Działania: RPSW.09.01.00 Aktywna integracja zwiększająca szanse na zatrudnienie (projekty konkursowe)

Wskaźniki projektowe

 

Wskaźniki rezultatu:

 • Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu - 16 (7K/9M)
 • Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu programu - 29 (14K/15M)
 • Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poszukujących pracy po opuszczeniu programu - 11 (5K/6M)
 • Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym pracujących po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek) 14 (7K/7M)
 • Poziom osiągnięcie efektywności zatrudnieniowej w odniesieniu do osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym 14 (7K/7M)
 • Poziom osiągnięcia efektywności społecznej w odniesieniu do osób niepełnosprawnych 2 (1K/1M)
 • Poziom osiągnięcia efektywności zatrudnieniowej w odniesieniu do osób niepełnosprawnych 2 (1K/1M)
 • Poziom osiągnięcie efektywności społecznej w odniesieniu do osób zagrożony ubóstwem lub wykluczeniem społecznym - 29 (14K/15M)

 

Wskaźniki produktu:

 • Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w programie [osoby] - 38 (18K/20M)
 • Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie (C) - 4 (2K/2M)
 • Liczba osób objętych szkoleniami / doradztwem w zakresie kompetencji cyfrowych [osoby] - 38 (18K/20M)
 • Liczba podmiotów wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne [szt.] - 1